0 CZK

Kolekcia 2020

Nové elegantné oblečenie pre všetkých

Obchodné podmienky

VZOROVÉ NIE PLATNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY -DOPLŃTE SI VLASTNÉ

obchodnej spoločnosti/ [Fyzickej osoby]
[názov spoločnosti/ fyzickej osoby]
so sídlom [sídlo spoločnosti]
identifikačné číslo: [IČ]
zapísané v obchodnom registry vedenom [obchodný register], oddiel [oddiel], vložka [vložka]

pre predaj tovaru prostrednictvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese [webová adresa]

 • 1. ÚVODNÉ USTANOVENIE

  • 1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti [názov spoločnosti], so sídlom [sídlo spoločnosti], identifikačné číslo: [IČ], zapísané v obchodnom registry vedenom [obchodíný rejgister], oddiel [oddíie], vložka [vložka] (ďalej len "predávajúcí") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občianský zákonník (ďalej len "občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kupna zmluva") uzatváranej medzi predávajúcím a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostrednictvom internetového obchodu prrdávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese [webová adresa] (ďalej len "webová stránka"), a to prostrednictvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu").
  • 1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovarí od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá jedná pri objednávaní tovaru v rámci svovjej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.
  • 1.3. Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné dohodnúť v kúpnej zmluve. Odchylné ujednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
  • 1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpna zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom a českom jazyku. [v prípade potreby uviesť ďalšie jazyky]
  • 1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňova. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti ktoré vznikli po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 • 2. OCHRANA SÚKROMIA

  • 2.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je v súlade so zákonom č. 101/2000 Sb. o ochrane osobných údajov a o zmene niekterých zákonov, v znení nedkorších predpisov a po 25. 5. 2018 rovnako v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) č.2016/679 z dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajou a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), inak známym ako GDPR. 
  • 2.2. Pri spracovaní osobných údajov sú dodržiavané zásady zákonnosti spracovania osobných údajov a so zameraním na zákonnosť, korektnosť, transparentnosť, obmedzenie účelu, minimalizáciu údajov, presnosť, obmedzenie uloženia, integritu a dôvernosť osobných údajov.
  • 2.3. Spracovanie osobných údajov podlieha zásadám spracovania osobných údajov [vložte odkaz na vlastné zásady spracovania osobných údajov], které má kupující uveřejněny v objednávce.
 • 3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

  • 3.1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadne tohoto tovaru. UstanovenIe § 1732 odst. 2 občIanskeho zákoníku sa nepoužije.
  • 3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a nákladov za vrátenia tovaru, pokiaľ tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť navrátený obvyklou poštovnou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiaich poplatkov. Ceny tovaru  zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nieje obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
  • 3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodáním tovaruzboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí len v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Českej republiky.
  • 3.4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúcí objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje hlavne iformácie:
   • 3.4.1. objednávanom tovare (objednávaný tovar  "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíku webového rozhrania obchodu),
   • 3.4.2. spôsob úhrady kupnej ceny tovaru , údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
   • 3.4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru  (ďalej spoločne len jako "objednávka").
  • 3.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúcí vložil a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zišťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúcí predávajúcemu kliknutím na tlačítko "Objednať" [pokiaľ je tlačítko pomenované inak, tak upravte]. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považováné za správne. Predávajúcí hneď po obdržaní objednávky kupujúcemu prijatie objednávky potvrdí a to elektronickou poštou, na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").
  • 3.6. Predávajúcí je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstve tovaru, vyššej kupnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúcího o dodatečné potvrdenie objednávky (napríklad písemne či telefonicky).
  • 3.7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcím a kupujícím vzniká doručením prijatia objednávky (akceptácii),  ktorá je predávajúcemu zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho. o
   3.8. Kupujúcí súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na dialku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnejí zmluvy (náklady na internetové pripojení, náklady na telefonne hovory) si hradí kupujúcí sám, přičom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
 • 4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

  • 4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodáním tovaru úpdľa kúpnej zmluvy môže kupujúcí uhradiť predávajúcemu následujúcími spôsobmi [doplňte a upravte možnosti platieb]:
   • - v hotovosti v prevádzke predávajúceho na adrese [adresa, mesto];
   • - v hotovosti na dobierku v miestě určenom kupujúcím v objednávke;
   • - bezhotovostne prevodom na účet predávajúcího č. [číslo účtu], vedený v spoločnosti [názov banky] (ďalej len "účet prodávajúcího");
   • - bezhotovostne prostrednictvom platobného systému [názov platobného systému];
   • - bezhotovostne platobnou kartou;
  • 4.2. Společne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výšške. Ak nie je uvedené výslovene inak, rozumie sa ďalej kupnou cenou aj nákladmi spojenými s dodáním tovaru.
  • 4.3. Prodávajúcí nepožaduje od kupujúcího zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nieje dotknuté ustanovenie čl. 6 obchodných podmienok ohľadne povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru predom.
  • 4.4. V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kupna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do [doplňte počet] dňov od uzavretia kúpnej zmluvy.
  • 4.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúcí povinný uhradzovať kúpnu cenu tovaru společne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamžikom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
  • 4.6. Predávajúcí je oprávnený, hlavne v prípade, že zo strany kupujúcího nedôjde k dodatečnému potvrdeniu objednávky (čl. 6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 odst. 1 občianskeho zákonníku sa nepoužije.
  • 4.7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nejde vzájomne kombinovať.
  • 4.8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo je tak stanovené obecne závaznými právními predpismi, vystaví predávajúci ohľadne platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – fakturu. Predávajúcí [je/nieje] platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví predávajúcí kupujúcemu po uhrdení ceny tovaru a zašle ho elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.
 • 5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

  • 5.1. Kupujúcí berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 občianského zákonníku, nieje možné mimo iné odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktoré bolo upravené podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kupnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavrenom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nieje možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ porušil ich pôvodný obal.
  • 5.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 1 obchodných podmienok či o iný prípad, kedy nieje od kúpnej zmluvy možné odstúpiť, má kupujúci v súladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občianskeho zákonníku právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodania niekoľko částí, beží táto lehota odo dňa peevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musia byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok [doplniť prílohu - vzorový formulár]. Odstoupenie od kúpnej zmluvy mlôže kupujúci zasielať mimo iné aj na adresu prevádzky predávajúceho či na adresu elektronickej pošty prodávajúceho [e-mailová adresa].
  • 5.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi od zmluvy kupujúci, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu a to aj v tom prípade keď nemôže byť tovar vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.
  • 5.4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 2 obchodných podmienok vráti predávajúcemu preňažné prostriedky prijaté od kupujúceho štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpne zmluvy kupuúcemu a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúcí od kupujúcího prijal. Predávajúci je taktiež oprávnenýn vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátenítovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúcí tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
  • 5.5. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
  • 5.6. V prípadoch, kedy má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť a to až do doby prevzatiaí tovaru kupujúcim. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.
  • 5.7. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu aj darček, je darovacia zmluva medzi  predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráva darovacia zmluva ohľadom takého darčeka účinnosť a kupujúcí je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.
 • 6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

  • 6.1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštneho požiadavku kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatečné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
  • 6.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.
  • 6.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovat opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúcí povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručováním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
  • 6.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad to okamžite dopravcovi oznámiť. V prípade všimnutia si porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravdu prevziaťt.
  • 6.5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky predávajúceho, al sú predávajúcemu vydané.
 • 7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

  • 7.1. Práva a povinnosti zmuvných strán ohľadne práv z vadného plnenia sa riadi príslušnými obecne závaznými právnymi predpismi (hlavne ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a 2161 až 2174 občanskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov).
  • 7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Hlavne predávajúcí zodpovídá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúcí tovar prevzal:
   • 7.2.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré prodávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonanej,
   • 7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   • 7.2.3. tovar odpovedá kvalite alebo prevedením dohodnutej vzorky alebo predlohe, ak bola kvalita vzoruku alebo predlohy určená podľa dohodnutého vzorku alebo predlohy,
   • 7.2.4. je tovar v odpovedajúcom množstve, miere, alebo hmosnostu a
   • 7.2.5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov
  • 7.3. Ustanovenia uvedené v čl. 2 obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávaného za nižiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebovanie tovar uspôsobené jeho obvyklým užíváním, pri použitom tovare na vadu odpovídajúcu miere používánia alebo opotrebovaniu, ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ak vyplýva z povahy tovaru.
  • 7.4. Ak sa prejavý vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzadtí. Kupujúci je oprávnný uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.
  • 7.5. Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u prodávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment prodávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania.
  • 7.6. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.
 • 8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

  • 8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
  • 8.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu a viazaný žiadnymi kódexmi chovania sa v zmysle ustanovenia § 1826 odst. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.
  • 8.3. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
  • 8.4. Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykoná v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iné dozor nad dodržovaním zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.
  • 8.5. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečie zmeny okolností v zmysle § 1765 odst. 2 občianskeho zákonníka.
 • 9. DORUČOVANIE

  • 9.1. Kupujúcemu môže byť doručované na elektornickú adresu kupujúceho.
 • 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  • 10.1. Pokiaľ vzťah založený na kúpnej zmluve obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvom, tak strany potvrdzujú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmýo nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplívajúce z všeobecných záväzných právnych predpisov.
  • 10.2. V prípade ak sú niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatnéalebo neúčinné, alebo sa takými stane, namiesto neplatných ustanovení nastupujú ustanovenia, ktorých zmysel sa neplatnému ustanovenu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou, nie je doktnutá platnosť ostatných ustanovení.
  • 10.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
  • 10.4. Prílohu obchodných podmienok tvorí tvoří vzorový formulár pre odstoupení od kúpnej zmluvy.
  • 10.5. Kontaktné údaje prodávajúceho: adresa pre doručovanie [adresa], adresa elektronickej pošty [e-mailová adresa], telefón [telefón].

[mesto] dňa [datum]

Toto je vzorový web. Chcete tiež takéto stránky? Objednajte si inPage.