0 CZK

Kolekcia 2020

Nové elegantné oblečenie pre všetkých

Zásady spracovania osobných údajov

VZOROVÉ NIE PLATNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY -DOPLŃTE SI VLASTNÉ

[Názov dokumentu ľubovoľne premenujte, napr. na "Ochrana osobných údajov" apod.]

1.
Základné ustanovenia

 • I. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybu týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je [doplňte IČ] so sídlom [doplňte sídlo] (ďalej len: "správca").
 • II. Kontaktné údaje správcu sú
  • adresa: [doplňte adresu]
  • e-mail: [doplňte e-mail]
  • telefón: [doplňte telefón]
 • III. Osobným údajom sa v zmysle nariadení Európského parlamentu a Rady (EU) 2016/6792016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len "GDPR") rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovatelnej fyzickej osobe

2.
Zdroje a účel zpracovania osobných údajov

 • I. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vaše objednávky.
 • II. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné pre plnenie zmluvy [informáciu: "údaje potrebné pre plnenie zmluvy" - ponechajte v prípade, že spracovávate aj iné, ako identifikačné údaje]
 • III. Správca spracováva osobné údaje na základe zákonného dôvodu, či oprávneného záujmu, ktorého cieľom je plnenie zmluvy.
 • IV. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
  • • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
   [Túto položku ponechajte, pokiaľ spracovávate osobné údaje iba pre plnenie objednávky zákazníka]
  • • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (hlavne pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
   [Túto položku ponechajte, pokiaľ svojím zákazníkom zasielate obchodné oznámenia napr. newsletter]
  • • Váš súhlas so spracováním pre účely poskytovania priameho marketingu (hlavne pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
   [Túto položku ponechajte, pokiaľ spracovávate osobné údaje osôb, ktoré doposiaľ vo vašom e-shope nevykonali objednávku, ale poskytli Vám súhlas so zasielaním obchodného oznámenia]
 • V. Účelom spracovania osobných údajov je
  • • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť, či ju zo strany správcu plniť,
  • • zasielanie obchodných oznámení a konanie ďalších marketingových aktivít.
   [Túto položku zmažte, pokiaľ nespracovávate osobné údaje pre účely marketingu]

3.
Doba uchovávania údajov

 • I. Správca uchovává osobné údaje
  • • po dobu potrebnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcích zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov
  • • po dobu, než je odvolaný súhlas sa spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie […] rokov, ak sú osobné údaje spracované an základe súhlasu. [tento odstavec ponechajte v prípade, že spracovávate osobné údaje osôb, ktoré Vám poskytli kontaktné údaje pre zasielanie obchodného soznámenia, ale doteraz nevykonali žiadnu záväznú objednávku tovaru alebo služieb]
 • II. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže

4.
Príjemcovia osobných údajov (subdodavatelia správcu)

 • I. Príjemcovia osobných údajov sú osoby: [doplňte akým osobám, či subjektom osobné údaje predávate. (napríklad dodavatelia, zasielatelia tovaru, inpage, účetovník …]
  • • podielajúci sa na dodanie tovaru / služieb / realizácia platieb na základe zmluvy,
  • • zaisťujúci služby vykonávania e-shopu (webovej prezentácie) a ďalšie služby v súvislosti so sprevádzkovaním e-shopu (webové prezentácie).
  • • zaisťujúce marketingové služby.
 • II. Správca [nemá / má] [Vyberte možnosť - tu poskytujete kontaktné údaje do tretích krajín] v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. …. [V prípade, že vykonávate osobné údaje tretej strane, sídliacej mimo EU, uveďte o aký subjekt sa jedná]

5.
Vaše práva

 • I. Za podmienok stanovených v GDPR máte
  • • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
  • • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzení spracovania podľa čl. 18 GDPR.
  • • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
  • • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
  • • právo na prenesiteľnost údajov podľa čl. 20 GDPR.
  • • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedeného v čl. III týchto podmienok.
   [Ponechajte tento bod v prípade, že spracovávate osobné údaje na základe súhlasu]
 • II. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

6.
Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 • I. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 • II. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu datových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
 • III. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

7. Záverečné ustanovenia

 • I. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celkovom rozsahu prijímate.
 • II. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostrednictvom internetového formuláru. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celkovom rozsahu prijímate. [Ponechajte tento bod v prípade, že spracovávate osobné údaje na základe súhlasu]
 • III. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste správcovi poskytol/la.

Tieto podmienky naberajú účinnosť dňom 25. 5. 2018.

Toto je vzorový web. Chcete tiež takéto stránky? Objednajte si inPage.